close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Wiadomości dotyczące wiz Schengen i  krajowych dla cudzoziemców oraz informacje wizowe dla obywateli RP podróżujących za granicę, można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale „Informacje konsularne”:  www.msz.gov.pl

   

  W celu złożenia wniosku o wizę Schengen lub krajową należy zarejestrować się i wypełnić formularz przez stronę http://www.e-konsulat.gov.pl

   

   

  WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN
   


  Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich.  

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*

  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

   

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej  niż 30 000 EUR;
  • jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pobyt:

             - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku;

             - ważna karta kredytowa (zaświadczenie o środkach możliwych do wykorzystania);

             - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;

             - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty.

  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Federacyjnej Republiki Brazylii (w przypadku obcokrajowców przebywających w Federacyjnej Republice Brazylii).

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   

  - akt urodzenia;

  - notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Brazylii (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd.

  - jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Brazylii z podpisami poświadczonymi przez notariusza;

  - jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

  - w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   

   

   

  WIZA KRAJOWA


  Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku! (365 dni)

   

  Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz wniosku wizowego;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR;
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Federacyjnej Republiki Brazylii (w przypadku obcokrajowców przebywających w Federacyjnej Republice Brazylii).

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   

   - akt urodzenia;

  - notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Brazylii (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd.

  - jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Brazylii z podpisami poświadczonymi przez notariusza;

  - jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

  - w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie. Nie dotyczy zatem członków rodzin obywateli polskich jadących do Polski.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  -  współmałżonek,

  -  partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  -  rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  -  wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  - ważny paszport,

  - dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  - wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  - pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  5. Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

   

  PRAWO OSÓB DO INFORMACJI

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP 

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej.

   

   

   

  WJAZD I POBYT POLAKÓW W BRAZYLII

   

  W kwestiach dotyczących wystawienia/przedłużenia wizy pobytowej oraz legalizacji pobytu Polaków w Brazylii, należy zgłosić się do najbliższej brazylijskiej placówki konsularnej w Polsce, a na terenie Brazylii – do najbliższego Oddziału Cudzoziemców na Policji Federalnej: http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/

   

  Prawa i obowiązki Cudzoziemców w Brazylii określone są na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości Brazylii, w dziale „Estrangeiros”: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ33FCEB63PTBRIE.htm

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: