close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTU

  W związku z przystąpieniem Brazylii do Konwencji Haskiej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną od 2005 roku, nie ma już obowiązku LEGALIZOWANIA dokumentów.

  Od 14 sierpnia 2016 roku obowiązują następujące zasady:

  1. Dokumenty wystawione w Polsce, przeznaczone do obiegu prawnego w Brazylii powinny zostać opatrzone APOSTILLE (klauzulą), którą można uzyskać w siedzibie MSZ w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie MSZ - APOSTILLE
  2. Dokumenty wystawione w Brazylii i przeznaczone do obiegu prawnego w Polsce powinny zostać opatrzone APOSTILLE uzyskaną w jednym z urzędów notarialnych w stolicy stanu lub organach nadzorczych stanowych oddziałów Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. corregedoria de justiça). Więcej informacji na ten temat bezpośrednio na stronie brazylijskiego MRE lub Conselho Nacional de Justiça.

  Podkreślamy, że konsulaty nie są organami upoważnionymi do wystawiania apostille ani na dokumentach polskich, ani na dokumentach brazylijskich.

  Opatrzone klauzulą apostille dokumenty powinny zostać odpowiednio przetłumaczone u tłumacza przysięgłego w Polsce (dokumenty brazylijskie) lub u tłumacza przysięgłego w Brazylii (dokumenty polskie).

   

  TŁUMACZENIA

  Polskie dokumenty przedstawiane w brazylijskich urzędach i instytucjach powinny zostać przetłumaczone przez BRAZYLIJSKICH tłumaczy przysięgłych, zarejestrowanych w stanowej Izbie Handlowej (Junta Comercial do Estado). Aktualnie w Brazylii listy zarejestrowanych tłumaczy z języka polskiego są dostępne w stanie Paraná, São Paulo i Rio de Janeiro.

   

  Dokumenty brazylijskie przedstawiane w urzędach i instytucjach na terenie Polski powinny zostać przetłumaczone w polskiej placówce konsularnej na terenie Brazylii lub przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości RP. Lista aktualnie zarejestrowanych tłumaczy: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/

  Uwaga: konsul RP w Brazylii może tłumaczyć tylko i wyłącznie dokumenty brazylijskie, sporządzone w języku portugalskim. Dokumenty sporządzone w innych językach (hiszpański, angielski, niemiecki, rosyjski itp.) muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

   

  W razie zapotrzebowania na tłumaczenia w celach prywatnych (np. listy, kontakty i spotkania prywatne lub służbowe, dokumenty do wniosku o poświadczenie obywatelstwa, turystyka, ciekawostki, książki i artykuły itp.) Konsulat może wskazać innych tłumaczy - proszę wysłać zapytanie na adres curitiba@msz.gov.pl

   

  UDZIELENIE INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

  W celu otrzymania zaświadczenia o niekaralności należy postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącymi odpowiedzi na zapytanie o informację z Krajowego Rejestru Karnego: TUTAJ

  Konsul nie pośredniczy w wydobywaniu zaświadczeń z KRK.

   

  ZAŚWIADCZENIA DLA POLICJI FEDERALNEJ

  W oparciu o nową ustawę Prawo konsularne z 25 czerwca 2015 r., nie wystawiamy tzw. certidão lub inscrição consular, ponieważ polskie prawo nie przewiduje takiej formy zaświadczenia konsularnego. Dokumentem poświadczającym obywatelstwo jest ważny paszport polski, a dokładne dane rodziców - odpis zupełny aktu urodzenia, opatrzony klauzulą Apostille w Dziale Legalizacji MSZ RP i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego języka polskiego zarejestrowanego w Brazyliii.

   

  WYMIANA POLSKIEGO PRAWA JAZDY NA BRAZYLIJSKIE

  W przypadku wymiany polskiego prawa jazdy wydanego bezterminowo na brazylijski odpowiednik tego dokumentu, należy wyjaśnić, że do czasu obowiązywania poprzedniej ustawy o kierujących pojazdami tj. do 18 stycznia 2013 roku, polskie prawa jazdy były wydawane na czas nieograniczony. W przypadku wątpliwości lub konieczności potwierdzenia danych zawartych w dokumencie, brazylijski oddział DETRAN powinien zwrócić się z formalnym wnioskiem o ich potwierdzenie lub wyjaśnienie do Ambasady Brazylijskiej w Warszawie.

   

  TRANSKRYCPJE BRAZYLIJSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO

  W celu wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego brazylijskiego aktu małżeństwa lub urodzenia dziecka, należy przesłać do Konsulatu:

  - oryginalny odpis zagranicznego aktu, który ma być wpisany, opatrzony APOSTILLE (*informacje powyżej w LEGALIZACJA DOKUMENTÓW)

  - uwierzytelnioną kopię paszportu Wnioskodawcy

  - wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/małżonków wniosek o transkrypcję aktu urodzenia  lub wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

  - krótkie podanie, zawierające dane kontaktowe.

  UWAGA:

  - ponieważ brazylijskie akty stanu cywilnego nie zawierają wszystkich danych potrzebnych do sporządzenia pełnego rejestru zgodnie z polskim prawem (nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców), sugerujemy załączenie dokumentów dodatkowych, np. aktów urodzenia rodziców lub ich aktu małżeństwa, przy sporządzaniu rejestru urodzenia dziecka

  - we wniosku należy wpisać tylko te dane, które mają pokrycie w załączonych dokumentach, np. nie wpisywać nazwiska Kowalska-Silva jeśli w brazylijskim akcie jest Kowalski Silva, nie wpisywać danych rodziców, jeśli nie ma ich w brazylijskim akcie i nie załączono dodatkowych dokumentów, zawierających te dane (np. akty urodzenia lub małżeństwa rodziców) itd.

   

  Tłumaczenia mogą zostać wykonane w konsulacie lub u tłumacza przysięgłego w Polsce (informacje powyżej w TŁUMACZENIA). 

  Całkowity koszt opłat konsularnych oraz dane bankowe do wykonania przelewu zostaną podane po otrzymaniu dokumentów w konsulacie (wysokość opłat zależeć będzie od ilości tłumaczeń do wykonania i aktualnego przelicznika walutowego w Tabeli opłat konsularnych).

  W razie wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy curitiba@msz.gov.pl

   

  MIENIE PRZESIEDLENIA

  Informujemy, że wszystkie niezbędne informacje na temat zasad przywozu mienia osób przesiedlających się z kraju trzeciego do Polski lub innego państwa Unii Europejskiej znajdą Państwo na stronie:
  http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/aktualnosci/index.php

   

  PRZYWÓZ ZWIERZĄT DO POLSKI

  Informujemy, że aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące przywozu i wywozu zwierząt do i z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej  znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/ w działach "Przywóz" i "Wywóz".

   

  Informacje dotyczące przewożenia zwierząt po terytorium Unii Europejskiej dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej w zakładce „Przewożenie zwierząt i roślin”.

   

  POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO NA PLATFORMIE ePUAP

  Konsul jest organem uprawnionym do dokonania potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski. Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie  nowego dowodu osobistego.

   

  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku należy umówić się na wizytę w konsulacie, na którą należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.

   

  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bezpłatne.

   

  W celu umówienia wizyty należy wysłać e-mail na adres curitiba@msz.gov.pl.

   

  Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: