close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 25 maja 2018

  W dniu 25 maja 2018 r. w polskim porządku prawnym zaczął obowiązywać pakiet legislacyjny odnoszący się do nowych unijnych ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (pakiet RODO). W związku z tym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.

   

  2. Konsul RP w Kurytybie, z siedzibą pod adresem Av. Agostinho Leão Júnior 234, 80030-110 Curitiba – PR, BRAZYLIA, wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.

   

  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki
  w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska.  

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  4.Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

   

  5. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych
  w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).

   

  6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

   

  7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 

   

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne
  do rozpatrzenia sprawy.

   

  9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).

   

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
  na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

   

  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa.

   

   

  TABELA - Informacje szczegółowe dotyczące podstawy prawnej, celu i okresu przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych czynności wykonywanych przez konsula RP

   

  Tagi: rodo

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: